vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Familieplejen Bornholm

Formål

Familieplejens formål er at finde plejehjem og placere børn i døgnpleje for kortere eller længere varighed. Endvidere at formidle ophold i opholdssteder for børn, unge og voksne samt etablere andre tilbud i henhold til gældende lovgivning.
Familieplejen står til rådighed med forskellige anbringelse muligheder, der imødekommer myndighedernes ønske om at skabe trygge og gode opvækst- og livsbetingelser for de børn og unge og deres familier, der har behov for hjælp. Endvidere er det foreningens formål gennem et samarbejde med stat, kommuner og andre at medvirke til at forbedre socialt eller psykisk vanskeligt stillede børn, unges og voksnes vilkår.

§ 1

Familieplejen Bornholm er en privat forening, der har til formål at formidle ophold i familiepleje og opholdssteder for børn, unge og voksne samt etablere andre tilbud i henhold til gældende lovgivning.
Endvidere er det foreningens formål gennem et samarbejde med stat, kommuner og andre at medvirke til at forbedre socialt eller psykisk vanskeligt stillede børn, unge og voksnes vilkår.

§ 2

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens ledelse.
Bestyrelsen har indgået et samarbejde med Dansk Erhverv i forhold til personalemæssige forhold.

§ 3

Som medlemmer af foreningen kan optages enhver, der har interesse i arbejdet for børn og unge.
Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 4

Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer. Bornholms Regionskommune kan udpege 1 medlem, der har sæde i bestyrelsen i en 4-årig periode, (den kommunale valgperiode). Der vælges 2 medlemmer blandt plejeforældrene, som vælges med et medlem hvert år. De øvrige 4 medlemmer, der vælges blandt foreningens medlemmer er ikke plejeforældre.
Der vælges 2 suppleanter, disse er på valg hvert år.
1 repræsentant for plejeforældrene, 1 for de øvrige.
Der kræves 4 ugers medlemskab af foreningen for at kunne være valgbar. Dette gælder også plejeforældrerepræsentanter.
Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Dette kan ikke være repræsentanter for Bornholms Regionskommune.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, kan vælge forretningsudvalg og nedsætte underudvalg efter behov.
Det er formanden og lederen der aftaler og nedsætter ansættelsesudvalg.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte han/hun finder det påkrævet, dog mindst 4 gange årligt. I øvrigt skal bestyrelsen indkaldes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer stiller krav herom.
I bestyrelsesmøderne deltager uden stemmeret Lederen af Familieplejen samt en af medarbejderne valgt repræsentant.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en beslutningsprotokol. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og drager omsorg for, at bestyrelsens beslutninger udføres.
Ingen af Familieplejens medarbejdere kan være medlem af foreningens bestyrelse.

§ 5

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen lader udarbejde et budget og årsregnskab.
Årsregnskabet revideres af en registreret revisor.

§ 6

Foreningens midler og driftsoverskud kan kun anvendes til almennyttige sociale formål for børn og unge, i overensstemmelse med foreningens formålsbestemmelse.
Foreningens økonomiske forpligtelser, herunder køb og salg af fast ejendom eller optagelse af lån, kræver underskrift af formanden og mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer. Intet medlem af bestyrelsen er personlig ansvarlig for foreningens gæld.

§ 7

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes ordinært en gang årligt i andet kvartal.
Alle foreningens medlemmer har stemmeret.
På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende dagsorden:
1. Valg af ordstyrer.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det sidste forløbne regnskabsår.
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab og status til beslutning (orientering)
4. Fastlæggelse af kontingent.
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, heraf 1 for plejeforældrene.
6. Valg af 2 suppleanter, heraf 1 for plejeforældrenes repræsentant.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske senest 4 uger før mødets afholdelse. Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med samme varsel og samme frist som for dagordens udsendelse og skal indkaldes, dersom 1/3 af foreningens medlemmer begærer det.

§ 9

Forslag til ændringer af nærværende vedtægt skal optages som punkt på dagsordenen for den ordinære generalforsamling og kræver til sin vedtagelse, at mindst 2/3
af de stemmeberettigede deltagere stemmer for forslaget.
Såfremt forslaget indebærer væsentlige ændringer af foreningens struktur eller foreningens fuldstændige opløsning, skal beslutningen dog for at være gyldig tiltrædes af en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 1 måned efter, og hvor dette forslag er det eneste punkt på dagsordenen. Denne generalforsamling skal indvarsles på samme måde og med samme varsel som ordinær generalforsamling. Forslaget vedtages med almindeligt stemmeflertal.
Såfremt forslaget indebærer opløsning eller sammenslutning af foreningen, skal dette tillige indeholde forslag om, hvorledes foreningens midler skal anvendes til andet formål for børn og unge.
Nærværende vedtægt træder i kraft efter endelig vedtagelse på en ordinær generalforsamling.
Vedtægtsændringer i 1994.
Vedtægtsændringer i 1995.
Vedtægtsændringer i 2001.
Vedtægtsændringer i 2003.
Vedtægtsændringer i 2009.
Vedtægtsændringer i 2014.
Vedtægtsændringer i 2015
Vedtægtsændringer i 2016

KONTAKT


Familieplejen Bornholm
Dovreåsvej 2
DK-3700 Rønne
T: 5693 0070

CVR: 14624317

facebook-ikon-hvid

ÅBNINGSTIDER


Mandag - torsdag:
8.30 - 15.00
Fredag:
8.30 - 13.00