Referencer, vedtægter
årsberetning og ydelseskatalog

Referencer

Bornholms Regionskommune Center for Børn og Familie


Bornholms Regionskommune voksen Psykiatri og Handicap


Hvidovre kommune


Kolding kommune


Frederiksberg kommune


Københavns kommune Indre By/Østerbro


Københavns kommune Brønshøj-Husum


Furesø kommune


Guldborgsund kommune

Vedtægter

Vedtægter for Familieplejen Bornholm

Formål

Familieplejens formål er at finde plejehjem og placere børn i døgnpleje for kortere eller længere varighed. Endvidere at formidle ophold i opholdssteder for børn, unge og voksne samt etablere andre tilbud i henhold til gældende lovgivning.
Familieplejen står til rådighed med forskellige anbringelse muligheder, der imødekommer myndighedernes ønske om at skabe trygge og gode opvækst- og livsbetingelser for de børn og unge og deres familier, der har behov for hjælp. Endvidere er det foreningens formål gennem et samarbejde med stat, kommuner og andre at medvirke til at forbedre socialt eller psykisk vanskeligt stillede børn, unges og voksnes vilkår.

§ 1

Familieplejen Bornholm er en privat forening, der har til formål at formidle ophold i familiepleje og opholdssteder for børn, unge og voksne samt etablere andre tilbud i henhold til gældende lovgivning.
Endvidere er det foreningens formål gennem et samarbejde med stat, kommuner og andre at medvirke til at forbedre socialt eller psykisk vanskeligt stillede børn, unge og voksnes vilkår.

§ 2

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens ledelse.
Bestyrelsen har indgået et samarbejde med Dansk Erhverv i forhold til personalemæssige forhold.

§ 3

Som medlemmer af foreningen kan optages enhver, der har interesse i arbejdet for børn og unge.
Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 4

Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer. Bornholms Regionskommune kan udpege 1 medlem, der har sæde i bestyrelsen i en 4-årig periode, (den kommunale valgperiode). Der vælges 2 medlemmer blandt plejeforældrene, som vælges med et medlem hvert år. De øvrige 4 medlemmer, der vælges blandt foreningens medlemmer er ikke plejeforældre.
Der vælges 2 suppleanter, disse er på valg hvert år.
1 repræsentant for plejeforældrene, 1 for de øvrige.
Der kræves 4 ugers medlemskab af foreningen for at kunne være valgbar. Dette gælder også plejeforældrerepræsentanter.
Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Dette kan ikke være repræsentanter for Bornholms Regionskommune.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, kan vælge forretningsudvalg og nedsætte underudvalg efter behov.
Det er formanden og lederen der aftaler og nedsætter ansættelsesudvalg.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte han/hun finder det påkrævet, dog mindst 4 gange årligt. I øvrigt skal bestyrelsen indkaldes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer stiller krav herom.
I bestyrelsesmøderne deltager uden stemmeret Lederen af Familieplejen samt en af medarbejderne valgt repræsentant.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en beslutningsprotokol. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og drager omsorg for, at bestyrelsens beslutninger udføres.
Ingen af Familieplejens medarbejdere kan være medlem af foreningens bestyrelse.

§ 5

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen lader udarbejde et budget og årsregnskab.
Årsregnskabet revideres af en registreret revisor.

§ 6

Foreningens midler og driftsoverskud kan kun anvendes til almennyttige sociale formål for børn og unge, i overensstemmelse med foreningens formålsbestemmelse.
Foreningens økonomiske forpligtelser, herunder køb og salg af fast ejendom eller optagelse af lån, kræver underskrift af formanden og mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer. Intet medlem af bestyrelsen er personlig ansvarlig for foreningens gæld.

§ 7

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes ordinært en gang årligt i andet kvartal.
Alle foreningens medlemmer har stemmeret.
På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende dagsorden:
1. Valg af ordstyrer.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det sidste forløbne regnskabsår.
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab og status til beslutning (orientering)
4. Fastlæggelse af kontingent.
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, heraf 1 for plejeforældrene.
6. Valg af 2 suppleanter, heraf 1 for plejeforældrenes repræsentant.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske senest 4 uger før mødets afholdelse. Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med samme varsel og samme frist som for dagordens udsendelse og skal indkaldes, dersom 1/3 af foreningens medlemmer begærer det.

§ 9

Forslag til ændringer af nærværende vedtægt skal optages som punkt på dagsordenen for den ordinære generalforsamling og kræver til sin vedtagelse, at mindst 2/3
af de stemmeberettigede deltagere stemmer for forslaget.
Såfremt forslaget indebærer væsentlige ændringer af foreningens struktur eller foreningens fuldstændige opløsning, skal beslutningen dog for at være gyldig tiltrædes af en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 1 måned efter, og hvor dette forslag er det eneste punkt på dagsordenen. Denne generalforsamling skal indvarsles på samme måde og med samme varsel som ordinær generalforsamling. Forslaget vedtages med almindeligt stemmeflertal.
Såfremt forslaget indebærer opløsning eller sammenslutning af foreningen, skal dette tillige indeholde forslag om, hvorledes foreningens midler skal anvendes til andet formål for børn og unge.
Nærværende vedtægt træder i kraft efter endelig vedtagelse på en ordinær generalforsamling.
Vedtægtsændringer i 1994.
Vedtægtsændringer i 1995.
Vedtægtsændringer i 2001.
Vedtægtsændringer i 2003.
Vedtægtsændringer i 2009.
Vedtægtsændringer i 2014.
Vedtægtsændringer i 2015
Vedtægtsændringer i 2016
Ydelseskatalog

Døgnpleje – aflastningspleje

Familieplejen på Bornholm samarbejder med godkendte plejefamilier. Vi har kontakt til 130 plejefamilier fordelt på hele øen.
Vi formidler børn og unge i henholdsvis fuldtids– og aflastningspleje i tæt samarbejde med Regionskommunens sagsbehandlere.
Vi fører tilsynet med de anbragte børn og unge. Vi støtter, vejleder og superviserer plejeforældrene i deres arbejde.
Der udarbejdes tilsynsrapporter 2 gange årligt for fuldtids- anbragte børn og 1 gang årligt ved aflastningsanbringelse.

Anbringelse i slægts- og netværksplejefamilier

Familieplejen på Bornholm kan tilbyde at:
• Forundersøge slægts- eller netværksplejefamilier, udarbejde rapport med henblik på vurdering af familien til godkendelse af en bestemt barn/ung.
• Afholde det lovpligtige slægtsplejekursus for ovennævnte.
• Varetage tilsyn, vejledning og supervision af slægts- og netværksplejefamilie.
• Etablere netværksgrupper for slægts- og netværksplejefamilier.
• Varetage støttet eller overvåget samvær i forbindelse med slægts- og netværksanbringelsen.

Forældre/barn anbringelse

Familieplejen på Bornholm har mulighed for at indgå i et samarbejde om parallelanbringelse i plejefamilier. Det vil sige anbringelse af børn og forældre i samme plejefamilie. Anbringelsen vil foregå hos erfarne plejefamilier, der har den fornødne fysiske plads til rådighed – eventuelt selvstændig lejlighed.
En parallelanbringelse kan eventuelt kombineres med en forældreevne undersøgelse i samarbejde med ekstern psykolog eller en af Regionskommunens psykologer.

Enhver parallelanbringelse kræver nøje forberedelse og afklaring af mål med anbringelsen.

Samarbejdssamtaler

Familieplejen på Bornholm tilbyder samarbejdssamtaler i anbringelsessager, hvor forældre og plejeforældre / pædagoger samarbejder om et barn.
Samarbejdssamtaler er en metode, der kan bruges som en forebyggende eller konfliktløsende foranstaltning.Samarbejdssamtalerne bliver gennemført af en neutral og uddannede medarbejdere fra Familieplejen.

Grundlaget for samarbejdssamtalen er at:
• Barnet er i centrum.
• Parterne formulerer selv deres dagsorden, de ved, hvad der er vigtig for dem at drøfte.
• Parterne er ligeværdige En evt. konflikt skal løses af konfliktens ”ejere” og ikke af professionelle. Der sættes fokus på fremtiden. Der skabes løsninger, som alle er tilfredse med. Der kan ikke træffes beslutninger, der berører sagsbehandlerens kompetence i sagen.

Det er en stor følelsesmæssig belastning for forældrene at acceptere, at deres barn skal bo i en plejefamilie.Samarbejdet mellem forældre og plejeforældre bliver derfor ofte præget af misforståelser og sårede følelser. Erfaringer viser, at manglende samarbejde mellem barnets nære voksne bremser barnets udvikling.

Det er nødvendigt i anbringelsessager, at de involverede parter ikke overlades til sig selv, men tilbydes støtte i deres samarbejde. En måde at støtte parterne på er gennem samarbejdssamtaler, hvor barnet sættes i centrum. Med barnet i centrum skabes der mulighed for, at barnets nære voksne indgår i et konstruktivt samarbejde til gavn for barnet. Samarbejdssamtaler giver mulighed for, at forældre og plejeforældre i fællesskab finder fælles værdier for barnet.

Undersøgelser

Familieplejen på Bornholm tilbyder undersøgelser af kommende plejefamilier/aflastningsfamilier til konkret, slægt eller netværksanbringelser.

Undersøgelserne beregnes til minimum af 17 timer og foregår både i hjemmet og i Familieplejens lokaler.

Undervisning

Familieplejen på Bornholm tilbyder undervisning af plejefamilier/aflastningsfamilier.
Vi tilbyder det lovpligtige 28 timers grunduddannelse og de lovpligtige kursus forløb 2 gange årligt for alle plejefamilier/aflastningsfamilier.

Uddannelsen foregår i Familieplejens lokaler.

§ 54-støttepersoner til forældre med anbragte børn

Vi tilbyder støttepersoner til forældre med børn anbragt uden for hjemmet. Støttepersonerne vil være freelance medarbejdere med en faglig baggrund, som vil gøre dem egnede til at varetage opgaven. Støttepersonerne vil under ansættelsen modtage vejledning og supervision angående deres rolle som støttepersoner.

Støttepersonernes opgaver er at lytte og være der for forældrenes skyld.
• At være med til at forberede kontakten til barnet.
• Tage vare på forældrenes reaktioner efter anbringelsen.
• At støtte forældrene i samarbejdet med kommune og anbringelsessted.
• Informere om de regler kommunen handler efter, og hvordan kommunen fungerer.
• Gennemgå skriftligt materiale sammen med forældrene.
• Hjælpe til med at forberede møder og være med til at vurdere møder efterfølgende.
• Tilbyde at deltage i møderne.

Fast kontaktperson

Fast kontaktperson for børn/unge og deres familier samt for unge 18-22-årige.

Efter Serviceloven er der to bestemmelser om fast kontaktperson. Den ene retter sig mod børn og unge og deres familier.
Den anden retter sig mod unge over 18 år.

Vi tilbyder støtte-kontaktpersonordning for begge målgrupper. Der tilbydes fleksibel og individuel støtte/kontakt med udgangspunkt i den enkelte unges behov.
Kommunen/den enkelte sagsbehandler visiterer og definerer den konkrete opgave, og sammen udarbejder vi en løsning, som er tilpasset, og som dækker den enkelte unges behov.

Målgruppe:

Unge fra ca. 15-23 år, der har behov for støtte på grund af f.eks. sociale, faglige, hjemlige eller andre vanskeligheder.
Målgruppen er unge, der bor hjemme, bor i egen bolig eller er anbragt. Den konkrete opgave kan f.eks. være:

• Støtte til at få struktur på hverdagen.
• Støtte til den unges relationer til familie, venner og fritidsaktiviteter.
• Støtte til skolegang, uddannelse.
• Støtte til jobsøgning/læreplads.
• Støtte til at flytte i egen bolig.
• Samtalepartner og rollemodel.

Vores kontaktpersoner har særlig erfaring på området.
Arbejdet udføres af socialpædagoger og socialrådgivere med mange års erfaring i arbejdet med udsatte børn og unge.
Kontaktpersonerne har særlig uddannelse i samtaler med børn og unge.

Samvær

Familieplejen på Bornholm udfører overvåget samvær, støtte til samvær og beskyttet samvær for kommunerne og Statsforvaltningen.
Samværskonsulenten har en socialpædagogisk uddannelse og får løbende støtte og supervision.

Overvåget samvær:
Træffes af kommunernes børne– og ungeudvalg og er begrundet i hensynet til barnet. Det betyder i praksis, at en samværskonsulent vil være tilstede under hele samværet.
Der kan på baggrund af indstilling fra kommunen udfærdiges rapport om samværet.

Støtte til samvær:
Formålet med støtte til samvær er at understøtte og udvikle kontakten mellem det anbragte barn og dets forældre.
Støtten tager udgangspunkt i forældrenes ønske om hjælp og støtte, idet det forudsætter, at forældrene giver samtykke til, at samværskonsulenten er tilstede under samværet eller en del af det.
Hensigten er, at forældrene og barnet opnår størst mulig udbytte af samværet, og at forældrene får mulighed for at udvikle en større kompetence i kontakten med barnet.

Beskyttet samvær:
Beskyttet samvær betyder, at samværet foregår under beskyttede forhold. Det vil i almindelighed sige, at forældre og barn benytter Familieplejens samværslokale, og at samværskonsulenten er til rådighed efter behov.
Samværene kan også foregå i forældrenes hjem, i plejefamilien eller andet udvalgt sted.
Samværene kan finde sted på hverdage eller på lørdage eller søndage.

Samordner i forbindelse med en familierådslagning

Familieplejen på Bornholm tilbyder at arrangere familierådslagning.I Familieplejen på Bornholm har vi medarbejdere, som er uddannet samordnere.

Der iværksættes en rådslagning i de sager, hvor familien og kommunen er enige i, at det er hensigtsmæssigt. Til en rådslagning samles slægtninge og andre relevante personer i netværket, der skal være enighed om, hvilke personer, der indkaldes til rådslagningen. Under rådslagningen diskuteres og planlægges, hvilke indsatser, der er nødvendige for, at barnet/den unges situation kan forberedes, samt hvilke ressourcer, der er i netværket.

De beslutninger, der træffes under en rådslagning skal godkendes af kommunen.

Den endelige handleplan skal godkendes af kommunen.

Som samordner står vi for alt det praktiske i forbindelse med rådslagningen. Vi finder egnede lokaler, sørger for forplejningen, samordneren sender invitationer ud, forbereder alle deltagere og er videre ansvarlig for at rammerne og processen er i orden.

Samordneren er desuden også ansvarlig for et eventuel opfølgningsmøde, hvis dette bliver aftalt.

Årsberetning 2017

KONTAKT


Familieplejen Bornholm
Dovreåsvej 2
DK-3700 Rønne
T: 5693 0070

CVR: 14624317

facebook-ikon-hvid

ÅBNINGSTIDER


Mandag - torsdag:
8.30 - 15.00
Fredag:
8.30 - 13.00