Informationer til kommuner
og samarbejdspartnere

Sidste nyt

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.

Samvær serviceloven

Familieplejen Bornholm har i årerne 2011 – 2013 arbejdet med et metodeudviklingsprojekt omkring styrkelsen af samværet mellem børn og forældre. Erfaringerne med metoden er rigtig gode og der gennemføres før- og eftersamtaler i forbindelse med alle samværsopgaver.
Familieplejen Bornholm udfører støttet og overvåget samvær mellem forældre og børn for kommunerne efter serviceloven. Der kan også være tale om samvær mellem søskende eller børn og deres bedsteforældre.
Det er opgaver, hvor der skal ydes en særlig indsats for at sikre, at barnet kan opretholde kontakten med forældrene eller støtte udviklingen af kontakten mellem forældre og barn.

Familieplejen Bornholm har en samværskoordinator med en pædagogisk baggrund. Derudover er der tilknyttet timelønnede samværs-konsulenter med forskellige fagrelevante uddannelser. Samværskoordinatoren har den koordinerende rolle i forhold til alle opgaver således at der kan findes “det optimale match” i forhold til den specifikke opgave.

Samværene kan foregå i Familieplejens velindrettet samværsrum, i forældrenes hjem, i barnets/børnenes plejefamilie, på barnets/børnenes opholdssted m.m.

Der udarbejdes samværsrapporter ved alle samvær.

Du kan læse mere og hente vore pjecer om samvær her: (Styrket samvær for børn og forældre)

Henvendelse om iværksættelse af samværsopgaver rettes til Familieplejen Bornholm, Dovreåsvej 2, 3700 Rønne på hovednummeret 56 93 00 70 eller direkte til vores samværskoordinator Pernille Pedersen på telefon 56 93 0075/ 51645905 email: pp@familieplejen-bornholm.dk

Konsulentydelser

§50 undersøgelse. Familieplejen Bornholm tilbyder at lave socialfaglige undersøgelser efter Servicelovens §50. I samarbejde med forvaltningen tilrettelægges undersøgelsesforløbet og i det omfang der er brug for det, samarbejder vi med psykologer om fx. børneundersøgelser eller forældrekompetanceundersøgelser.

§54-støttepersoner til forældre er et stort erfaringsområde i Familieplejen Bornholm. Formålet er at støtte forældrene i forbindelse med deres anbragte barn. Opgaven varetages i tæt samarbejde mellem forældrene og støttepersonen, som i forvejen har et indgående kendskab til arbejdet med anbragte børn og deres familier. Der udarbejdes ikke intern journalføring eller ekstern rapportering.

Fast kontaktperson for unge er tilbud til 15-17 årige og 18-23 årige, og skal enten forhindre en anbringelse eller støtte den unge ved udslusning. Opgaven varetages af medarbejdere med stor erfaring i arbejdet med denne aldersgruppe.

Efterværn. Familieplejen Bornholm har stor erfaring i at støtte unge, der har behov for særlige indsatser i forhold til efterværn. Det kan være i forbindelse med særlige støtte-/ kontaktpersoner, udviklingssamtaler med den unge, eller andre tiltag, som tilrettelægges i samarbejde med forvaltning, den unge og forældre. Familiekontakten efter en anbringelse, kan også ofte være svær at takle for den unge. Her tilbyder vi samtaler med en neutral person, ud fra en anerkendende tilgang.

Støtte til plejebarnet. Familieplejen Bornholm har konsulenter, der er særligt uddannede og trænede i, at udføre vanskelige samtaler med udsatte børn og unge, samt at give specifik støtte til et barn/ung indenfor emner, der kan være svære at tale om med sin plejefamilie eller egen familie om. Det kan være indsatser af både kortere og længere forløb. Ligeledes kan konsulenterne udføre de lovpligtige børnesamtaler og udredningsopgaver på baggrund af en vurdering af barnets behov for støtte.

Akut sager

Familieplejen Bornholm har et særligt team af akutplejefamilier, der kan træde til med kort varsel, og bistå i forbindelse med pludseligt opståede hændelser i barnets egen familie eller omgivelser. Disse plejefamilier har særlig indsigt i at modtage børn og unge, der kan være i en akut krisetilstand, og hvor der ofte er tale om et kompliceret forældresamarbejde.
Yderligere information fås hos leder Linette Westergaard Jørgensen telefon 56930071/40240071 lwj@familieplejen-bornholm.dk

Kommunale plejefamilier

Kommunale plejefamilier er højt kvalificerede plejefamilier der, som beskrevet i Barnets Reform, skal opkvalificeres med bl.a. supervision og kurser.

Familieplejen kan på konsulentbasis tilbyde supervision, sparring, samarbejdssamtaler, kurser (efter såvel RUGO- som KRITH-konceptet) med mere. Vores mangeårige erfaring gør, at vi hurtigt kan målrette den nødvendige støtte til den enkelte plejefamilie.

Yderligere information fås hos leder Linette Westergaard Jørgensen telefon 56930071/40240071 lwj@familieplejen-bornholm.dk

Fuldtidspleje og aflastning

Familieplejen Bornholm har mange års erfaring i at opsøge, godkende og uddanne dygtige og gode plejefamilier, og vi ser det som en af vores stærkeste faglige kompetencer. Vi kan varetage og udføre det faglige og personlige match mellem plejefamilierne og det konkrete barn og derefter at kunne kvalitetssikre plejeforholdets videre forløb, herunder relevant supervision og sparring til de involverede.

Familieplejen Bornholm kan varetage anbringelse som aflastningsforløb, der indeholder matchning mellem barn og plejefamilie, administration, varetagelse af anbringelsen i plejefamilien, herunder vejledning/supervision af plejefamilien, samarbejdssamtaler, mødeaktivitet omkring sagen, jævnlige trivselssamtaler med barnet, tæt kontakt og dialog til forvaltning og forældre, samt skriftlige status rapporter.

Familieplejen Bornholm følger tæt op på alle familieplejetilbud og har jævnlig telefonisk kontakt til kommunen om sagen, opfølgningsmøder og skriftlige rapporter mindst to gange årligt.
I alle aftaler indgås skriftlig kontrakt inden opstart.

Yderligere information fås hos leder       Linette Westergaard Jørgensen:             telefon: 56 93 00 71 / 40 24 00 71                 LWJ@familieplejen-bornholm.dk

Slægts og netværkspleje

Familieplejen Bornholm kan varetage hele anbringelsesforløbet fra forundersøgelsen af netværksplejefamilien til anbringelsen. Samtidig kan der også tilbydes enkeltydelser til kommunerne i netværksanbringelserne herunder:

• Vejledning, supervision og støtte til netværksplejefamilierne
• Varetage opgaver, som at undersøge muligheder for at anbringe børn i konkrete netværksplejefamilier (familierådslagningsmøde)
• Forundersøgelse af konkrete netværksplejefamilier til godkendelse
• Godkendelseskurser for netværksplejefamilier i Familieplejens egne lokaler
• Netværksgrupper
• Supervision

Yderligere information fås hos leder Linette Westergaard Jørgensen telefon 56930071/40240071 lwj@familieplejen-bornholm.dk

Supervision

Familieplejen Bornholm kan levere supervision på konsulenttimebasis til plejeforhold hvor der ønskes en ekstraordinær og særlig målrettet indsats til såvel plejeforholdet som den individuelle støtte til plejebarnet. Vi kan rykke ud med ganske få dages frist, med kvalificeret støtte og yde individuel som gruppe supervision.

Yderligere information fås hos familieplejekonsulent og supervisor Annette Nielsen på telefon 56930074 / 51645902 an@familieplejen-bornholm.dk

Samarbejdssamtaler

Familieplejen på Bornholm tilbyder samarbejdssamtaler i anbringelsessager, hvor forældre og plejeforældre / pædagoger samarbejder om et barn.

Samarbejdssamtaler er en metode, der kan bruges som en forebyggende eller konfliktløsende foranstaltning.
Samarbejdssamtalerne bliver gennemført af en neutral og uddannede medarbejdere fra Familieplejen.

Yderligere information fås hos leder Linette Westergaard Jørgensen telefon 56930071 / 40240071 lwj@familieplejen-bornholm.dk

Priser 2018

Anvisning/match af plejefamilie

Finde egnede plejefamilier til konkrete opgaver og sikre et godt match mellem barn og plejefamilie.
Ydelsen beregnes med min. 10 konsulenttimer.
Køretid og kilometergodtgørelse opkræves særskilt .

Pr. anvisning/match: 5.212,-

Fuldtidspleje eller fuldtidsaflastning

MODEL 1

Fuldtidsplejeforhold
Serviceloven § 52,3,7
Administrationshonorar jvf. KL’s takster 3.101,00 kr. pr. måned:

Ud fra konkrete handleplansmål udarbejdes der udviklings- og arbejdsprogrammer med plejefamilien. Der aflægges et tilsynsbesøg hver tredje måned af højest 3 timers varighed med en besøgsrapport ved hvert besøg.

Administrationshonoraret dækker derudover også råd og vejledning til plejefamilien, deltagelse på lovpligtige opfølgningsmøder, 2 årlige status rapporter samt lønadministration.

Yderligere familieplejekonsulentbesøg i plejefamilien, ekstra rapporter samt deltagelse i møder m.m. kan tilkøbes på timebasis jvf. aktuel konsulent takst. honoraroversigten.


MODEL 2

Aflastningsforhold
Serviceloven § 52,3,5
Administrationshonorar jvf. KL´s takster 3.101,00 kr. pr. måned
Ud fra konkrete handleplansmål udarbejdes der udviklings- og arbejdsprogrammer med plejefamilien. Der aflægges  tilsynsbesøg hver tredje måned af højest 3 timers varighed med en besøgsrapport ved hvert besøg.
Administrationshonoraret dækker derudover også råd og vejledning til plejefamilien, deltagelse på lovpligtige opfølgningsmøder, status rapporter samt lønadministration.
Yderligere familieplejekonsulentbesøg i plejefamilien, ekstra rapporter samt deltagelse i møder m.m. kan tilkøbes på timebasis jvf. aktuel konsulent takst. honoraroversigten.
Døgnophold forældre/barn

Døgnophold forældre og barn:
Servicelovens § 52,3,4
2 x administrationshonorar jvf. KL’s takster 3.101,00 kr. pr. måned

Ud fra konkrete handleplansmål på henholdsvis forældre og barn udarbejdes der udviklings- og arbejdsprogrammer med plejefamilien i forhold til det behov der er for intensiv støtte og behandling for at udvikle forældreevnen tilstrækkeligt med henblik på igen at tage selvstændig ophold i egen bolig.
Der aflægges hyppige tilsynsbesøg samt udarbejdes besøgsrapport ved hvert besøg.

Administrationshonoraret dækker derudover også råd og vejledning til plejefamilien, deltagelse på lovpligtige opfølgningsmøder, 2 årlige status rapporter samt lønadministration.

Undersøgelser

Undersøgelser af plejefamilier /aflastningsfamilier til konkret, slægts eller netværksanbringelse.

Undersøgelsen beregnes med min. 17 konsulenttimer.
Køretid og kilometergodtgørelse opkræves særskilt.

Pr. undersøgelse: 8.861,00,-

Lovpligtig efteruddannelse til plejefamilier

Forberedelse og afholdelse af halvårlige lovpligtige kurser for godkendte plejefamilier på Bornholm.
I alt 10 konsulenttimer.

Udgifter til undervisere samt forplejning er ikke medregnet i prisen.

Pr. kursus: 5.220,00,-

Samvær i Familieplejens lokaler

Hverdage pr. time: 690,-
Hverdage efter klokken 17.00 pr. time: 943,-
Weekend og helligdage pr. time: 943,-

Samvær udenfor Familieplejens lokaler

Hverdage. Pr. time: 522,-
Hverdage efter klokken 17.00. Pr. time: 754,-
Weekend og helligdage. Pr. time: 754,-

Forberedelse og afslutning af samvær 1 time 522,-
Forberedelse og afslutning af samvær 1 time efter klokken 17.00 samt weekend og helligdage: 754,-

Leje af samværsrum pr. time uden konsulent inden kl 15.00: 285,-
Leje af samværsrum pr. time uden konsulent efter klokken 15.00 samt weekenden og helligdage: 690,-

Udarbejdelse af samværsrapport pr. time: 690,-
• Opsigelsesvarsel for samværsopgaver er løbende måned plus 30 dage.
• Yderligere samværsopgaver samt deltagelse i møder m.m. kan tilkøbes på timebasis jf. konsulenttaksten
• Ved samværsopgaver udenfor Bornholm tillægges et gebyr for ekstra køretid og kilometer svarende til de faktiske rejse udgifter.
• Køretid og kilometergodtgørelse opkræves særskilt.
• Ved aflysning mindre end 4 døgn før start eller udeblivelse betales aftalt honorar.

§54 støtte

Beregnes efter aftalt timeforbrug jf. kontraktaftale. Pr. time: 522,-

Konsulent og undervisningsopgaver

Hverdage pr. time: 522,-
Hverdage efter klokken 17.00. Pr. time: 943,-
Weekend og helligdage. Pr. time: 943,-

Konsulent, undersøgelser, undervisning, supervision, konfliktmægling, kontraktpersonsordning og andre specialistopgaver udføres på timebasis eller efter tilbud.
Obs! ingen opsigelsesvarsler

KONTAKT


Familieplejen Bornholm
Dovreåsvej 2
DK-3700 Rønne
T: 5693 0070

CVR: 14624317

facebook-ikon-hvid

ÅBNINGSTIDER


Mandag - torsdag:
8.30 - 15.00
Fredag:
8.30 - 13.00