Informationer til kommuner
og samarbejdspartnere

Nyheder

Samvær

Familieplejen Bornholm har arbejdet med et metodeudviklingsprojekt omkring styrkelsen af samværet mellem børn og forældre. Erfaringerne med metoden er rigtig gode og der gennemføres før- og eftersamtaler i forbindelse med alle samværsopgaver.

Familieplejen Bornholm udfører støttet og overvåget samvær mellem forældre og børn for kommunerne efter serviceloven. Der kan også være tale om samvær mellem søskende eller børn og deres bedsteforældre.

Det er opgaver, hvor der skal ydes en særlig indsats for at sikre, at barnet kan opretholde kontakten med forældrene eller støtte udviklingen af kontakten mellem forældre og barn.

Familieplejen Bornholm har en samværskoordinator med en pædagogisk baggrund. Derudover er der tilknyttet timelønnede samværs-konsulenter med forskellige fagrelevante uddannelser. Samværskoordinatoren har den koordinerende rolle i forhold til alle opgaver således at der kan findes “det optimale match” i forhold til den specifikke opgave.

Samværene kan foregå i Familieplejens velindrettet samværsrum, i forældrenes hjem, i barnets/børnenes plejefamilie, på barnets/børnenes opholdssted m.m.

Der udarbejdes samværsrapporter ved alle samvær.

Du kan læse mere og hente vore pjecer om samvær her: (Styrket samvær for børn og forældre)

Henvendelse om iværksættelse af samværsopgaver rettes til Familieplejen Bornholm, Dovreåsvej 2, 3700 Rønne på hovednummeret 56 93 00 70 eller direkte til vores samværskoordinator Pernille Pedersen på telefon 56 93 0075/ 51645905 email: pp@familieplejen-bornholm.dk

Konsulentydelser

§50 undersøgelse. Familieplejen Bornholm tilbyder at lave socialfaglige undersøgelser efter Servicelovens §50. I samarbejde med forvaltningen tilrettelægges undersøgelsesforløbet og i det omfang der er brug for det, samarbejder vi med psykologer om fx. børneundersøgelser eller forældrekompetanceundersøgelser.

§54-støttepersoner til forældre er et stort erfaringsområde i Familieplejen Bornholm. Formålet er at støtte forældrene i forbindelse med deres anbragte barn. Opgaven varetages i tæt samarbejde mellem forældrene og støttepersonen, som i forvejen har et indgående kendskab til arbejdet med anbragte børn og deres familier. Der udarbejdes ikke intern journalføring eller ekstern rapportering.

Fast kontaktperson for unge er tilbud til 15-17 årige og 18-23 årige, og skal enten forhindre en anbringelse eller støtte den unge ved udslusning. Opgaven varetages af medarbejdere med stor erfaring i arbejdet med denne aldersgruppe.

Efterværn. Familieplejen Bornholm har stor erfaring i at støtte unge, der har behov for særlige indsatser i forhold til efterværn. Det kan være i forbindelse med særlige støtte-/ kontaktpersoner, udviklingssamtaler med den unge, eller andre tiltag, som tilrettelægges i samarbejde med forvaltning, den unge og forældre. Familiekontakten efter en anbringelse, kan også ofte være svær at takle for den unge. Her tilbyder vi samtaler med en neutral person, ud fra en anerkendende tilgang.

Støtte til plejebarnet. Familieplejen Bornholm har konsulenter, der er særligt uddannede og trænede i, at udføre vanskelige samtaler med udsatte børn og unge, samt at give specifik støtte til et barn/ung indenfor emner, der kan være svære at tale om med sin plejefamilie eller egen familie om. Det kan være indsatser af både kortere og længere forløb. Ligeledes kan konsulenterne udføre de lovpligtige børnesamtaler og udredningsopgaver på baggrund af en vurdering af barnets behov for støtte.

Akut sager

Familieplejen Bornholm har et særligt team af akutplejefamilier, der kan træde til med kort varsel, og bistå i forbindelse med pludseligt opståede hændelser i barnets egen familie eller omgivelser. Disse plejefamilier har særlig indsigt i at modtage børn og unge, der kan være i en akut krisetilstand, og hvor der ofte er tale om et kompliceret forældresamarbejde.
Yderligere information fås hos leder Linette Westergaard Jørgensen telefon 56930071/40240071 lwj@familieplejen-bornholm.dk

Kommunale plejefamilier

Kommunale plejefamilier er højt kvalificerede plejefamilier der, som beskrevet i Barnets Reform, skal opkvalificeres med bl.a. supervision og kurser.

Familieplejen kan på konsulentbasis tilbyde supervision, sparring, samarbejdssamtaler, kurser (efter såvel RUGO- som KRITH-konceptet) med mere. Vores mangeårige erfaring gør, at vi hurtigt kan målrette den nødvendige støtte til den enkelte plejefamilie.

Yderligere information fås hos leder Linette Westergaard Jørgensen telefon 56930071/40240071 lwj@familieplejen-bornholm.dk

Fuldtidspleje og aflastning

Familieplejen Bornholm har mange års erfaring i at opsøge, godkende og uddanne dygtige og gode plejefamilier, og vi ser det som en af vores stærkeste faglige kompetencer. Vi kan varetage og udføre det faglige og personlige match mellem plejefamilierne og det konkrete barn og derefter at kunne kvalitetssikre plejeforholdets videre forløb, herunder relevant supervision og sparring til de involverede.

Familieplejen Bornholm kan varetage anbringelse som aflastningsforløb, der indeholder matchning mellem barn og plejefamilie, administration, varetagelse af anbringelsen i plejefamilien, herunder vejledning/supervision af plejefamilien, samarbejdssamtaler, mødeaktivitet omkring sagen, jævnlige trivselssamtaler med barnet, tæt kontakt og dialog til forvaltning og forældre, samt skriftlige status rapporter.

Familieplejen Bornholm følger tæt op på alle familieplejetilbud og har jævnlig telefonisk kontakt til kommunen om sagen, opfølgningsmøder og skriftlige rapporter mindst to gange årligt.
I alle aftaler indgås skriftlig kontrakt inden opstart.

Yderligere information fås hos leder       Linette Westergaard Jørgensen:             telefon: 56 93 00 71 / 40 24 00 71                 LWJ@familieplejen-bornholm.dk

Slægts og netværkspleje

Familieplejen Bornholm kan varetage hele anbringelsesforløbet fra forundersøgelsen af netværksplejefamilien til anbringelsen. Samtidig kan der også tilbydes enkeltydelser til kommunerne i netværksanbringelserne herunder:

• Vejledning, supervision og støtte til netværksplejefamilierne
• Varetage opgaver, som at undersøge muligheder for at anbringe børn i konkrete netværksplejefamilier (familierådslagningsmøde)
• Forundersøgelse af konkrete netværksplejefamilier til godkendelse
• Godkendelseskurser for netværksplejefamilier i Familieplejens egne lokaler
• Netværksgrupper
• Supervision

Yderligere information fås hos leder Linette Westergaard Jørgensen telefon 56930071/40240071 lwj@familieplejen-bornholm.dk

Supervision

Familieplejen Bornholm kan levere supervision på konsulenttimebasis til plejeforhold hvor der ønskes en ekstraordinær og særlig målrettet indsats til såvel plejeforholdet som den individuelle støtte til plejebarnet. Vi kan rykke ud med ganske få dages frist, med kvalificeret støtte og yde individuel som gruppe supervision.

Yderligere information fås hos familieplejekonsulent og supervisor Annette Nielsen på telefon 56930074 / 51645902 an@familieplejen-bornholm.dk

Samarbejdssamtaler

Familieplejen på Bornholm tilbyder samarbejdssamtaler i anbringelsessager, hvor forældre og plejeforældre / pædagoger samarbejder om et barn.

Samarbejdssamtaler er en metode, der kan bruges som en forebyggende eller konfliktløsende foranstaltning.
Samarbejdssamtalerne bliver gennemført af en neutral og uddannede medarbejdere fra Familieplejen.

Yderligere information fås hos leder Linette Westergaard Jørgensen telefon 56930071 / 40240071 lwj@familieplejen-bornholm.dk

Ydelseskatalog

Døgnpleje – aflastningspleje

Familieplejen på Bornholm samarbejder med godkendte plejefamilier. Vi har kontakt til 70 plejefamilier fordelt på hele øen.
Vi formidler børn og unge i henholdsvis fuldtids– og aflastningspleje i tæt samarbejde med Regionskommunens sagsbehandlere.
Vi fører tilsynet med de anbragte børn og unge. Vi støtter, vejleder og superviserer plejeforældrene i deres arbejde.
Der udarbejdes tilsynsrapporter 2 gange årligt for fuldtids- anbragte børn og 1 gang årligt ved aflastningsanbringelse.

Anbringelse i slægts- og netværksplejefamilier

Familieplejen på Bornholm kan tilbyde at:
• Forundersøge slægts- eller netværksplejefamilier, udarbejde rapport med henblik på vurdering af familien til godkendelse af en bestemt barn/ung.
• Afholde det lovpligtige slægtsplejekursus for ovennævnte.
• Varetage tilsyn, vejledning og supervision af slægts- og netværksplejefamilie.
• Etablere netværksgrupper for slægts- og netværksplejefamilier.
• Varetage støttet eller overvåget samvær i forbindelse med slægts- og netværksanbringelsen.

Forældre/barn anbringelse

Familieplejen på Bornholm har mulighed for at indgå i et samarbejde om parallelanbringelse i plejefamilier. Det vil sige anbringelse af børn og forældre i samme plejefamilie. Anbringelsen vil foregå hos erfarne plejefamilier, der har den fornødne fysiske plads til rådighed – eventuelt selvstændig lejlighed.
En parallelanbringelse kan eventuelt kombineres med en forældreevne undersøgelse i samarbejde med ekstern psykolog eller en af Regionskommunens psykologer.

Enhver parallelanbringelse kræver nøje forberedelse og afklaring af mål med anbringelsen.

Samarbejdssamtaler

Familieplejen på Bornholm tilbyder samarbejdssamtaler i anbringelsessager, hvor forældre og plejeforældre / pædagoger samarbejder om et barn.
Samarbejdssamtaler er en metode, der kan bruges som en forebyggende eller konfliktløsende foranstaltning.Samarbejdssamtalerne bliver gennemført af en neutral og uddannede medarbejdere fra Familieplejen.

Grundlaget for samarbejdssamtalen er at:
• Barnet er i centrum.
• Parterne formulerer selv deres dagsorden, de ved, hvad der er vigtig for dem at drøfte.
• Parterne er ligeværdige En evt. konflikt skal løses af konfliktens ”ejere” og ikke af professionelle. Der sættes fokus på fremtiden. Der skabes løsninger, som alle er tilfredse med. Der kan ikke træffes beslutninger, der berører sagsbehandlerens kompetence i sagen.

Det er en stor følelsesmæssig belastning for forældrene at acceptere, at deres barn skal bo i en plejefamilie.Samarbejdet mellem forældre og plejeforældre bliver derfor ofte præget af misforståelser og sårede følelser. Erfaringer viser, at manglende samarbejde mellem barnets nære voksne bremser barnets udvikling.

Det er nødvendigt i anbringelsessager, at de involverede parter ikke overlades til sig selv, men tilbydes støtte i deres samarbejde. En måde at støtte parterne på er gennem samarbejdssamtaler, hvor barnet sættes i centrum. Med barnet i centrum skabes der mulighed for, at barnets nære voksne indgår i et konstruktivt samarbejde til gavn for barnet. Samarbejdssamtaler giver mulighed for, at forældre og plejeforældre i fællesskab finder fælles værdier for barnet.

Undersøgelser

Familieplejen på Bornholm tilbyder undersøgelser af kommende plejefamilier/aflastningsfamilier til konkret, slægt eller netværksanbringelser.

Undersøgelserne beregnes til minimum af 17 timer og foregår både i hjemmet og i Familieplejens lokaler.

Undervisning

Familieplejen på Bornholm tilbyder undervisning af plejefamilier/aflastningsfamilier.
Vi tilbyder det lovpligtige 28 timers grunduddannelse og de lovpligtige kursus forløb 2 gange årligt for alle plejefamilier/aflastningsfamilier.

Uddannelsen foregår i Familieplejens lokaler.

§ 54-støttepersoner til forældre med anbragte børn

Vi tilbyder støttepersoner til forældre med børn anbragt uden for hjemmet. Støttepersonerne vil være freelance medarbejdere med en faglig baggrund, som vil gøre dem egnede til at varetage opgaven. Støttepersonerne vil under ansættelsen modtage vejledning og supervision angående deres rolle som støttepersoner.

Støttepersonernes opgaver er at lytte og være der for forældrenes skyld.
• At være med til at forberede kontakten til barnet.
• Tage vare på forældrenes reaktioner efter anbringelsen.
• At støtte forældrene i samarbejdet med kommune og anbringelsessted.
• Informere om de regler kommunen handler efter, og hvordan kommunen fungerer.
• Gennemgå skriftligt materiale sammen med forældrene.
• Hjælpe til med at forberede møder og være med til at vurdere møder efterfølgende.
• Tilbyde at deltage i møderne.

Fast kontaktperson

Fast kontaktperson for børn/unge og deres familier samt for unge 18-22-årige.

Efter Serviceloven er der to bestemmelser om fast kontaktperson. Den ene retter sig mod børn og unge og deres familier.
Den anden retter sig mod unge over 18 år.

Vi tilbyder støtte-kontaktpersonordning for begge målgrupper. Der tilbydes fleksibel og individuel støtte/kontakt med udgangspunkt i den enkelte unges behov.
Kommunen/den enkelte sagsbehandler visiterer og definerer den konkrete opgave, og sammen udarbejder vi en løsning, som er tilpasset, og som dækker den enkelte unges behov.

Målgruppe:

Unge fra ca. 15-23 år, der har behov for støtte på grund af f.eks. sociale, faglige, hjemlige eller andre vanskeligheder.
Målgruppen er unge, der bor hjemme, bor i egen bolig eller er anbragt. Den konkrete opgave kan f.eks. være:

• Støtte til at få struktur på hverdagen.
• Støtte til den unges relationer til familie, venner og fritidsaktiviteter.
• Støtte til skolegang, uddannelse.
• Støtte til jobsøgning/læreplads.
• Støtte til at flytte i egen bolig.
• Samtalepartner og rollemodel.

Vores kontaktpersoner har særlig erfaring på området.
Arbejdet udføres af socialpædagoger og socialrådgivere med mange års erfaring i arbejdet med udsatte børn og unge.
Kontaktpersonerne har særlig uddannelse i samtaler med børn og unge.

Samvær

Familieplejen på Bornholm udfører overvåget samvær, støtte til samvær og beskyttet samvær for kommunerne og Statsforvaltningen.
Samværskonsulenten har en socialpædagogisk uddannelse og får løbende støtte og supervision.

Overvåget samvær:
Træffes af kommunernes børne– og ungeudvalg og er begrundet i hensynet til barnet. Det betyder i praksis, at en samværskonsulent vil være tilstede under hele samværet.
Der kan på baggrund af indstilling fra kommunen udfærdiges rapport om samværet.

Støtte til samvær:
Formålet med støtte til samvær er at understøtte og udvikle kontakten mellem det anbragte barn og dets forældre.
Støtten tager udgangspunkt i forældrenes ønske om hjælp og støtte, idet det forudsætter, at forældrene giver samtykke til, at samværskonsulenten er tilstede under samværet eller en del af det.
Hensigten er, at forældrene og barnet opnår størst mulig udbytte af samværet, og at forældrene får mulighed for at udvikle en større kompetence i kontakten med barnet.

Samordner i forbindelse med en familierådslagning

Familieplejen på Bornholm tilbyder at arrangere familierådslagning.I Familieplejen på Bornholm har vi medarbejdere, som er uddannet samordnere.

Der iværksættes en rådslagning i de sager, hvor familien og kommunen er enige i, at det er hensigtsmæssigt. Til en rådslagning samles slægtninge og andre relevante personer i netværket, der skal være enighed om, hvilke personer, der indkaldes til rådslagningen. Under rådslagningen diskuteres og planlægges, hvilke indsatser, der er nødvendige for, at barnet/den unges situation kan forberedes, samt hvilke ressourcer, der er i netværket.

De beslutninger, der træffes under en rådslagning skal godkendes af kommunen.

Den endelige handleplan skal godkendes af kommunen.

Som samordner står vi for alt det praktiske i forbindelse med rådslagningen. Vi finder egnede lokaler, sørger for forplejningen, samordneren sender invitationer ud, forbereder alle deltagere og er videre ansvarlig for at rammerne og processen er i orden.

Samordneren er desuden også ansvarlig for et eventuel opfølgningsmøde, hvis dette bliver aftalt.

KONTAKT


Familieplejen Bornholm
Dovreåsvej 2
DK-3700 Rønne
T: 5693 0070

CVR: 14624317

facebook-ikon-hvid

ÅBNINGSTIDER


Mandag - torsdag:
8.30 - 15.00
Fredag:
8.30 - 13.00