Lidt oplysninger
om Familieplejen Bornholm

Nyheder

Familieplejen Bornholm

Familieplejen Bornholm er en privat organisation, der har eksisteret siden 1901. Vi har en bestyrelse på 7 medlemmer. Den er sammensat af politikere, plejeforældrerepræsentanter og andre med interesse for socialt arbejde, specielt med interesse for børn og unge og deres opvækstvilkår.

Vi er 8 fastansatte, bestående af 1 leder, 4 familieplejekonsulenter, 1 projekt- og samværskonsulent, 2 kontormedarbejdere samt timelønnede samværskonsulenter.
Familieplejen står til rådighed med forskellige familieplejeløsninger, samværsopgaver m.m. der imødekommer myndighedernes ønske om at skabe trygge og gode opvækst- og livsbetingelser for de børn og unge og deres familier, der har behov for hjælp.

I Familieplejen Bornholm taler vi ud fra samme faglige forståelse

I familieplejen Bornholm er der tilknyttet professionelle, veluddannede familieplejekonsulenter med en socialfaglig baggrund. Familieplejekonsulenterne har baggrund som socialrådgiver, pædagog eller lærer med speciale i AKT og SSP funktioner.

Vores familieplejekonsulenter modtager faglig sparring og supervision, for at sikre kvaliteten af vores indsatser.

Alle familieplejekonsulenter har efteruddannelse i konflikthåndtering og aktuelt certificering i ICDP-programmet, med fokus på egen professionel relationskompetence, i forhold til at arbejde med samspil og trivsel.

Familieplejens familieplejekonsulenter
– rådgiver og vejleder plejefamilier i forhold til den omsorgs – og opdragelsesopgave de har over for barnet/den unge.

– koordinerer hver enkelt indsats så den tilpasses den gældende handleplan, og bevarer fokus på barnet/den unge.

– understøtter et godt og konstruktivt samarbejde mellem barnets familie, netværk og plejefamilien.

– afholder løbende opfølgningsmøder med sagsbehandlerne fra kommunerne.

– sikrer at den skriftlige dokumentation, herunder ICS-statusrapporter, har en høj faglig standard og bliver udarbejdet inden for den aftalte tidsramme.

– underretter sagsbehandlerne med det samme ved kendskab til forhold, som skaber yderligere bekymring for barnet/den unge.

– er med til at sikre høj faglighed og har relevant faglig uddannelse, indgående kendskab til lov om social service og adskillige års arbejdserfaring på børne – og familieområdet.

Familieplejen Bornholms familieplejekonsulenter er jeres garanti for kontinuerlig kvalitetssikring og tæt evaluering af indsatsen.

Opstår der spørgsmål omkring indsatsen, kan den til enhver tid drøftes med vores familieplejekonsulenter. Hvis der ønskes ændringer, vil familieplejekonsulenterne sørge for at implementere disse.

I Familieplejen Bornholm brænder vi for
– at støtte udsatte familier, børn og unge til bedre trivsel.

– at arbejde løsningsorienteret og tro på, at alle mennesker rummer ressourcer der kan skabe positiv forandring.

– at arbejde målrettet med at støtte plejefamilierne til at hjælpe barnet/den unge til at blive selvhjulpen og kunne klare sig uden støtte i voksenlivet.

– at yde et højt kvalificeret samarbejde med sagsbehandlere og andre relevante fagpersoner omkring vores plejefamilier og plejebørn.

– at levere gennemarbejdede skriftlige statusrapporter, der beskriver den udvikling der sker i indsatsen.

 

Værdier
Familieplejen Bornholm tager socialt ansvar i forhold til at hjælpe og støtte udsatte børn og unge. Vi arbejder løsningsorienteret, og tilgangen bygger på følgende værdier:

– Vi har tillid til, at barnet/den unge, familierne og plejefamilierne kan skabe positive forandringer.

– Vi anerkender det enkelte barn/den unge i adfærd og handling.

– Vi anerkender de ting, som allerede fungerer i familien og bygger videre herpå, i samarbejde med plejefamilierne.

– Vi støtter forældrene i selv at tage ansvar for, at der skabes positiv udvikling.

– Vi ser det tværfaglige samarbejde med det øvrige professionelle netværk omkring barnet/den unge og familien, som et naturligt udgangspunkt for at kunne skabe forandring.

– Vi respekterer forskellighed i form af baggrund, kultur og religion.

– Vi arbejder med individuelle løsninger, der matcher det enkelte barn/den unge.

Den metodiske tilgang er relationsbaserede indsatser, med afsæt i en løsningsorienteret tilgang til barnet/den unge og plejefamilierne. Vi lægger vægt på at bygge videre på det der virker, og har en grundlæggende overbevisning om, at problem – og årsagstænkning ikke er berigende for at skabe forandring til det bedre.

Vi har erfaring med, at løsninger ikke findes ved at tale om problemer, men ved at fokusere på det positive og gøre mere af det der virker.

 

KONTAKT


Familieplejen Bornholm
Dovreåsvej 2
DK-3700 Rønne
T: 5693 0070

CVR: 14624317

facebook-ikon-hvid

ÅBNINGSTIDER


Mandag - torsdag:
8.30 - 15.00
Fredag:
8.30 - 13.00